Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

Näyttö kännykkäsäteilyn terveysriskistä vahvistui - Ramazzini-tutkimus

Ramazzini Instituutti (RI) Italiassa on julkaissut tuloksia maailman suurimmasta eläinkokeesta, jossa on tutkittu radiotaajuisen säteilyn (kännykkäsäteilyn) vaikutusta.

Tulokset osoittavat, että radiotaajuiselle säteilylle (GSM 1,8 GHz) altistetut rotat saivat sydämeen schwan-solujen kasvaimia, joita altistamattomassa verrokkiryhmässä ei esiintynyt. Tutkimuksessa käytetty radiotaajuisen säteilyn taso ovat verrattavissa matkapuhelintukiaseman välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten säteilykuormitukseen.

Tutkijat tuovat esille sen, että radiotaajuisen säteilyn syöpäluokitusta tulisi WHO IARC:n harkita uudelleen ja  nostaa se luokkaan: 'todennäköisesti karsinogeeninen'. Tätä tukevat uusimmat matkapuhelintukiasemien vaikutusta ihmisillä selvittävät tutkimukset, joita listaan tämän jutun lopussa.  


Kuva 1. amazzini Instituutin koeasetelma, rottien häkkien keskellä 1,8 GHz RF-antenni.

Kuva: Ramazzini Instituutin koeasetelma, rottien häkkien keskellä 1,8 GHz GSM-antenni.

 

Myös aikaisemmin käsittelemässäni USA:n suuressa National Toxicology Program (NTP)-tutkimuksessa, koe-eläimille ilmeni Schwan-solujen kasvaimia sydämessä ja myös glioomaa (aivokasvaimia). NTP-tutkimuksessa tutkittiin lähikentän (near-field) säteilykuormituksen ('kännykänkäytön') vaikutuksia koe-eläimiin, kun taas Ramazzini-instituutin tutkimuksessa kiinnostuksena oli huomattavasti pienempitehoisen far-field-säteilykuormituksen vaikutukset.

Aikaisemmin schwan-solujen kasvaimia on useassa epidemiologisessa tutkimuksessa huomattu ahkerilla kännykänkäyttäjillä kuulohermokasvaimen (Schwannoma) muodossa. Italiassa on jo työntekijöille korvattu korkeimmassa oikeusasteessa näiden kasvainten aiheuttama haitta (tästä linkki juttuuni).    

Ramazzini Instituutin tutkimus kokonaisuudessaan:

Falcioni, L., Bua, L., Tibaldi, E., Lauriola, M., De Angelis, L., Gnudi, F., … Belpoggi, F. (2018). Report of Final Results Regarding Brain and Heart Tumors in Sprague-dawley Rats Exposed from Prenatal Life Until Natural Death to Mobile Phone Radiofrequency Field Representative of a 1.8 GHz GSM Base Station Environmental Emission. Environmental Research. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.037


PDF: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367/pdff...


*********************

Muutamia yksityiskohtia Ramazzini-instituutin (RI)-tutkimuksesta:

- Ero syntymäpainoissa. Kontrolliryhmään verrattuna säteilytetyt naarasrotat saivat selvästi pienempiä poikasia.

- Urosrotilla ilmeni sydämen Schwan-solujen kasvaimia (tilastollisesti merkittävä), kun taas naarasrotilla ilmeni glioomaa, aivokasvainta (ei-tilastollisesti merkittävä).

- Tutkimuksen luotettavuutta lisää riittävän suuri otos: Yhteensä 2448 rottaa altistettiin 1.8 GHz GSM-säteilylle koko näiden koe-eläinten eliniän ajan. Radiotaajuisen säteilyn intensiteetti vastasi matkapuhelintukiaseman lähistöllä asuvien säteilykuormitusta, siksi tutkijat käyttivät termiä: 'similar to mobile phone base station exposure'.

- Radiotaajuisen säteilyn (mikroaaltosäteilyn) tasot antennista olivat 0, 5, 25, ja 50 V/m , 19 tuntia päivässä aina syntymästä rottien luonnolliseen kuolemaan. Tilastolliset merkitsevät tulokset ilmenivät 50 V/m koeryhmällä. Huomionarvoista näissä tasoissa on se, että Italiassa raja-arvo matkapuhelintukiasemille on 6 V/m ja Suomessa 58 V/m.  

- RI:n tutkimuksessa käytettiin vain yhtä 1,8 GHz GSM-antennia altistuslähteenä, kun taas todellisuudessa matkapuhelintukiaseman lähellä asuvat/työskentelevät/opiskelevat ihmiset altistuvat jopa kymmenille antenneille.  

- Se, että rotat saivat sydämen kasvaimia, pistää miettimään ihmisten lisääntyneitä sydänongelmia. Nimittäin nuorilla aikuisilla on yhä enemmän sydänongelmia, samoin kännykkää rintataskussaan pitävillä vanhemmilla miehillä. Radiotaajuisen säteilyn aiheuttamasta oksidatiivisesti stressista ja sydänongelmista on kiinnostava Bandara & Weller (2017)-tutkimuspaperi. Sydänongelmista oli keskustelua myös RI:n lehdistötilaisuudessa (linkki alla).
 

Kuva matkapuhelintukiasemasta

Kuva: Tyypillinen matkapuhelintukiasema, jossa useita eri antenneja

RI:n aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että altistus matalataajuiselle magneettikenttälle (ELF-MF) aina sikiövaiheesta vanhuuteeen saakka, vahvistaa muiden ympäristötekijöiden (esim. gammasäteilyn ja formaldehydin) karsinogeenisuutta.

- Samoin 3G (UMTS)-altistus yhdessä kemikaalin kanssa aiheuttaa koe-eläimille syöpää , erityisesti lymfoomaa (Tillman et al. (2010)  ja Lerchl et al. (2015)   -tutkimuksissa  (katso aikaisempi juttuni tästä). Uusimmassa RI:n tutkimuksessa koe-eläimiä ei altistettu kuin pelkästään(!) radiotaajuiselle säteilylle yhdestä antennista ja jo siksi tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia.

- RI:n tutkijaryhmä tuo esille sen, että matkapuhelintukiasemia ei tulisi asentaa koulujen, sairaaloiden ja kotien välittömään läheisyyteen.

- PÄIVITYS 26.3.2018: Ramazzini Insituutin tutkimusta on myös kritisoitu. Tohtori Dariusz Leszczynski on nostanut esille mm. seuraavat seikat: A) miksi gliooma näkyi enemmän naarasrotilla kuin urosrotilla, vastoin NTP-tutkimuksen löydöksiä? B) Miksi myös kontrolliryhmässä näkyi kasvaimia?

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/03/25/leszczynski-ramazzini-study-shows-that-cell-tower-radiation-does-not-increase-risk-for-schwannoma-and-glioma/
 

******************

Seuraavassa on kuunneltavana RI-tutkimuksen lehdistötilaisuuden äänite:

https://


- Ramazzini Instituutin tutkimuslaboratorion johtajan, Fionella Belpoggin, haastattelu :

http://microwavenews.com/news-center/ramazzinis-belpoggi-interview


Videolla Belpoggi kertoo lisää RI:n tutkimuksesta, tavoitteesta mallintaa myös ihmisten altistusta matkapuhelintukiasemille  ja yhteydestä USA:n National Toxicology Program (NTP)-ohjelman tuloksiin:

https://

 

******************

Matkapuhelintukiasemien tutkimuksista:

- Valtaosa epidemiologisista tutkimuksesta osoittaa kasvanutta terveysriskiä. Terveysongelmat vaihtelevat hermostollisista oireista syöpiin. Epävarmuustekijänä on ollut altistuksen tarkka määrittely. Tämän osoitimme tutkimuskatsauksessamme vuonna 2010:

Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., & Ahonen, M. (2010). Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. International Journal of Occupational and Environmental Health, 16(3), 263–267. https://doi.org/10.1179/107735210799160192


- Ramazzini Instituutin tutkimuksessa käytetyt säteilytasot olivat relevantteja myös ihmisten altistuksen osalta. Nimittäin, huomasimme Tukholman rautatieaseman matkapuhelintukiasemakuormitusta selvittävässä mittauspaperissamme, että dosimetrin korkein mittaustaso tukiasemien antenneista (6 V/m, 95,544 μW/m2 ) ylittyi useaan otteeseen rautatieaseman tunneleissa.

- Jo 3 luontoa koskevaa tutkimuskatsausta osoittaa matkapuhelintukiasemien vaikuttavan haitallisesti lintujen, mehiläisten ja yleensä hyönteisten hyvinvointiin:

Cucurachi et al.(2013): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
Sivani & Sudarsanam (2012): http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vol4_4_202-216_BM-8.pdf
 

- Kerään jatkuvasti matkapuhelintukiasememiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia ja uutisia: http://www.chronicexposure.org , http://twitter.com/chronicexposure

- Merkittävä uusi tutkimus on mitannut oksidatiivista stressiä ja DNA-vaurioita ihmisillä matkapuhelintukiaseman välittömässä läheisyydessä (<80 m):  

Zothansiama, Zosangzuali, M., Lalramdinpuii, M., & Jagetia, G. C. (2017). Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations. Electromagnetic Biology and Medicine, 36(3), 295–305.

https://doi.org/10.1080/15368378.2017.1350584

Matkapuhelintukiaseman lähellä asuvien säteilytaso vaihteli 2800 ja 7520 μW/m2, ollen keskimäärin 5000 μW/m2 (1,4 V/m) . Vertailuryhmässä tasot olivat alhaiset, 14-65 μW/m2 välillä.

Tässä Zothansiama et al. (2017)-tutkimuksessa todettiin DNA-vaurioita mikronuklein muodossa ja  oksidatiivista stressiä osoittivat 3 antioksidantin (glutathion, GSH, superoxid dismutas, SOD, och katalaasi) merkittävästi pienentyneet tasot tukiaseman lähellä asuvilla.

(Toki tämäkin tutkimus on rajalllinen erityisesti altistuksen mittauksen osalta, mutta bioindikaattori-tutkimukset ovat juuri niitä, mitä pitäisi enemmän tehdä matkapuhelintukisemiin liittyen.)

*******************

Yhteenvetona voi sanoa, että Ramazzini Instituutin uusin eläintutkimus vahvistaa tutkimusnäyttöä radiotaajuisen säteilyn haitallisuudesta erityisesti kasvainten ja syövän osalta.

Hyvin mahdollista on, että radiotaajuinen säteily on enabler/co-carcinogen eli muiden ympäristötekijöiden haitallisuutta lisäävä. Samoin WHO IARC:n tulisi kokoontua Ranskan Lyonissa uudestaan ja nostaa kännykkäsäteilyn/radiotaajuisen säteilyn syöpäluokitusta luokkaan 2A: todennäköisesti syöpää aiheuttava. Radiotaajuisen säteilyn raja-arvot /suositusarvot tulisi laskea murto-osaan nykyisestä.

Säteilyturvakeskuksen tulisi Suomessa ohjeistaa operaattoreita tarkemmin matkapuhelintukiasemien sijoittamisesta ja määrätä purkamaan matkapuhelintukiasemia riskialttiimmilta paikoilta, mm. kouluista (kuten esim. Ranskassa, Italiassa, Venäjällä ja Intiassa on jo toimittu).

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Kohtuullisen selkeät olivat madonluvut. Kiitos.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

Hyvä että pidät asiaa esillä.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Jonkun se pitää olennaisesta lasten terveyttä koskevasta aiheesta kirjoittaa, Jorma.

Kun lehdistö ei uskalla, yleensä me harvat tutkijat teemme sitä, kaiken menettämisenkin uhallakin.

Suosittelen muuten yllä tuon lehdistötilaisuuden äänitteen(!) kuuntelemista.

Ja lopuksi seuraava pätkä kuvaa monen tutkijakollegani kohtaloa kännykkäsäteilyn tutkimuksen parissa:

EARLY WARNING SCIENTIST:

"The early warning scientist suffers from some form of serious harassment,
including personal attacks (distinct from scientific criticism) in the scientific literature and elsewhere;
being prevented from speaking out, or publishing; removal from their scientific work;
loss of contracts or funding; unreasonable difficulties in getting their science in the relevant literature;
accusations of scientific misconduct; being by-passed for promotion;
loss of their facilities or staff; and threats of legal action."

Lähde: Late lesson from early warnings -raportti, Sivu 584 , European Environmental Agency, , https://www.eea.europa.eu/publications/late-lesson...

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila

Viime syksynä luin kirjoituksen jossa samaiset säteilyt liitettiin asunnoissa ilmentyvien huoneisto homesienien yhteydessä.

Tässä kirjoituksessa väitettiin niiden lisäävän homesienien kasvun nopeutumista. Tavallaan ruokkivan niitä.
Samaisessa kirjoituksessa sanottiin myös että kaikki langattomat mbiililaitteet lisäävät homesienien kasvun määrää.

Tarkempaa tutkimusta en ole nähnyt, enkä tiedä onkokaan täälaista tutkimusta tehty, mutta kiinnostavalta ajatukselta se kyllä vaikutti.

Pitöisiköhän olla huolissaan, kun astun parvekkeeleni niin näen tien toisellapuolella olevan matkapuhelin tukiasman, 20 m päässä?

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Viimeiseen kysymykseesi vastauksena, Arto: Ei välttämättä. Riippuu myös antennien suuntauksesta.

Tuossa Ramazzini Instituutin tutkimuksessa vain osa pieni osa rotista sai sydämen Schwan-solujen kasvaimia. Olen vuosien myötä tavannut ihmisiä, jotka työskentelevät päivittäin(!) tutkien ja mikroaaltosaumaajien parissa tai asuvat matkapuhelintukiaseman välittömässä läheisyydessä, eivätkä sairastu ja kestävät hyvin mikroaaltokuormitusta. Toisaalta, olen myös sekä tutkimusten että käytännön kautta huomannut, että ehkä pienempi osa väestöstä ei todellakaan kestä kuormitusta ja sairastuu vakaviin sairauksiin.

Se kiinnostava juttu kasvainten osalta on se, että tarvitaanko tietty infektio tai sienikasvusto taustalle, jotta syöpä tai jokin muu vakavampi sairaus ilmenee. Tästä syystä pistin aikaisemmin mm. seuraavan paperin esille: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S... .

Tutkijana olen yhä nöyrä ja utelias suuren haasteen edessä. Samanaikaisesti sanon, että mikroaaltojen vaikutuksia tulisi pystyä tutkimaan avoimesti, ilman että siitä rangaistaan, jolloin tutkijalta häipyy rahoitus, toimeentulo ja terveys. Kuten monelle tutkijakollegalleni on käynyt.

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Jokaisen vanhemman ja lasten opettajien pitäisi lukea tämä blogi. On aika herätä karuun todellisuuteen.Kiitos.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kiitän vuorostaan, Martti. Näkisin, että säteilyturvalllisuusviranomaiset ja heitä kontrolloivat ministerit tulisi (vihdoin) saattaa vastuuseen lasten terveydestä. Siksi teimme fysiologian professorin, kasvatustieteen professorin ja juristin kanssa seuraavan kirjelmän: http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252313... . Jos voit(te), niin kyselkää edelleen ministereiltä. Kiitos jo etukäteen.

Juha Hämäläinen

Kerropa Mikko vielä mikä on Bluetooth' kuulokkeiden säteilyn vaikutus verrattuna kännyn pitoon kallossa kiinni.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Terve, Juha. Noita Bluetooth-kuulokkeita on 3 eri teholuokkaa (https://www.sans.edu/cyber-research/security-labor... ).

Näkisin, että tuo luokka/class 3 on melko harmiton, 1 mW. Ja kannattaa valita tämän 'vähäpäästöisimmän' luokan laite. Ja puheluiden ulkopuolella kannattaa Bluetooth-laite napata silti irti korvasta, ettei ole 24/7 'päivystävä'/kuormittava ;-)

Kännykkä taas itsessään säätelee tehoa tukiasemayhteyden (kentän) perusteella. Pahimmillaan teho on useita satoja milliwatteja (mW) huonossa kentässä. Siksi Bluetooth on mielestäni ratkaisu satunnaisiin puheluihin huonossa kentässä (jotta ei kännykkää tarttee painaa päätä vasten).

Itse käytän kännykkää joko kaiutinpuhelintilassa (pöydällä) tai ilmajohdollisen hands-freen kanssa.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Hyvä, että tätäkin asiaa tutkitaan.

Mikäli ilmenee, että kännykkäsäteilyn rajoittamistoimenpiteille tulee tarvetta, se tulee olemaan poliittisesti haasteellista. Valtaosa poliitikoista ei halua vaikeuttaa pääsyään Twitteriin 24/7.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kovin on tosiaan poliittisesti haasteellista, ministeri kun ei välitä tai ota asiakseen. Pieni esimerkki Säteilyturvakeskuksen leväperäisestä toiminnasta, johon ministeri ei ottanut kantaa vuonna 2014 : https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014...

Tuo kommenttisi Heikki Twitteristä poliitikoilla on humoristinen. Itse ko. tilin omistavana nautin siitä, että olen suurimman osan off-line-tilassa (irti verkosta) ja voin vain ajoittain tehdä Twitteriin kuitu-ethernetverkossa olevalta PC:ltä päivityksen. Ongelmahan on nämä tietyt poliitikot, jotka koittavat raportoida elämäänsä ja erinomaisuuttaan livenä Twitterissä 24/7. Näillä onnettomilla on taskussaan kännykässä vuorokauden ympäri mobiilidata ja WLAN päällä. Lieneekö mikroaaltojen vaikutusta, että monet noista twiiteistä ovat niin heikkolaatuisia?

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Mikko, kiitän mielenkiintoisesta ja huolestuttavasta aiheesta.

Vaikken ole ehtinyt kirjoitukseen lisättyjä linkkejä vielä avaamaan, aihe sai muutaman kommentin jälkeen miettimään yhtä asiaa, jota ei juurikaan käsitellä missään.
Nimittäin diabeetikoiden käyttämää pumppua, joka toimii bluetooth yhteydellä.

Huoleni heräsi sen takia, että tiedän yhden sukulaiseni, joka on käyttänyt vuosikymmeniä pumppua, lähes siitä saakka kuin niitä alkoi ilmestyä. Hän sairastui viime kesänä vatsasyöpään. Voiko yksi tekijä olla tämä bluetooth yhteyden aiheuttama säteily? Tämä on kaihertanut jo pidempään.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Terve taas Jukka.
Toit esille kiinnostavan asian: diabeetikkojen insuliinipumput ja niiden säätö/ohjaus Bluetoothilla.

Minulle entuudestaan tuntemattomia härpäkkeitä, mutta pari kiinnostavaa katsausta selvensi, mistä on kysymys: http://integrateddiabetes.com/insulin-pump-compari... , http://www.diabetesforecast.org/2018/02-mar-apr/8-...

Itse bioelectromagnetics-tutkimusalueella on heikohkoa näyttöä siitä, että laitteiden sähkömagneettisten kenttien kuormitus lisäisi diabeteksen riskiä. Muutama paperi Zotero-arkistostani:

Meo, S. A., Alsubaie, Y., Almubarak, Z., Almutawa, H., AlQasem, Y., & Hasanato, R. M. (2015). Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(11), 14519–14528. https://doi.org/10.3390/ijerph121114519

Milham, S. (2010). Historical evidence that electrification caused the 20th century epidemic of ‘diseases of civilization’. Medical Hypotheses, 74(2), 337–345. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2009.08.032

Havas, M. (2008). Dirty electricity elevates blood sugar among electrically sensitive diabetics and may explain brittle diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine, 27(2), 135–146. https://doi.org/10.1080/15368370802072075

Pitäisi meikäläisen tehdä kyllä ihan erillinen juttu diabeteksen ja radiotaajuisen säteilyn/matalataajuisten magneettikenttien yhteydestä!

Tuosta viimeisestä kysymyksestäsi: Tuskin radiotaajuisen säteilyn kuormitus on sitä aiheuttanut, mutta on mahdollista, että se on ollut osatekijä. Vaikea kommmentoida, kun en tunne tapausta tarkemmin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset